Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Iedereen kan voor zichzelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands financiën te beheren, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. En ook om de persoon in kwestie voor of tegen zichzelf te beschermen. Vodedu heeft alle kennis in huis om dit op de juiste wijze vorm te geven. Bovendien is onze organisatie geaccrediteerd door de rechtbank. Dat is een garantie voor onze volledige betrouwbaarheid.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen verstaan wij (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag). De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Deze wordt ook door ons geopend.
Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening en continuïteit van het werk.

U heeft schulden wat dan?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaats vinden hoe de schulden het beste kunnen worden opgelost. De weg naar de Schulddienstverlening heeft hoge prioriteit. Indien dit niet lukt, is de WSNP de tweede optie.

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Vodedu legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter door een financieel verslag.

Wat kost beschermingsbewind?

Dit is afhankelijk van de situatie. Er wordt een onderscheid gemaakt in bewind zonder (of niet problematische) schulden en een bewind met problematische schulden.

Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de bewindvoering te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten. Als u hier recht op heeft, dan zullen wij deze voorzieningen voor u aanvragen. Aan de behandeling van het verzoek tot onder bewindstelling zijn ook kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. Indien uw inkomen te laag is kan hiervoor ook bij uw gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd.